Faq-oud

De redenen waarom mensen hun levensverhalen laten filmen zijn persoonlijk maar de meest voorkomende redenen hebben te maken met de behoefte aan een terugblik op het eigen leven, een herinnering creëren, de identiteit op een levendige manier kunnen doorgeven aan nakomende generaties. Soms is er een medische aanleiding, zoals een diagnose die een korte resterende levensduur aangeeft.

Een levensverhaal is een bundeling van verschillende verhalen die zich in een mensenleven hebben voorgedaan. Het zijn verhalen die van betekenis zijn geweest op de kwaliteit en het verloop van leven, zowel in positieve als in negatieve zin. Uit die verhalen weet een goede filmmaker ook de identiteit van de hoofdpersoon te laten doorschemeren.

Een biografie is een beknopte beschrijving van het verloop van iemands leven. Daarin worden de kernpunten opgenomen zoals significante gebeurtenissen, belangrijke personen in iemands leven, belangrijke medische, sociale en emotionele ontwikkelingen. Een biografie wordt meestal uitgeschreven, maar kan ook prima op film worden vastgelegd. Dat is onze kernactiviteit.

Het geheugen is van belang om een natuurgetrouwe weergave van gebeurtenissen te kunnen weergeven. Hoe beter het geheugen werkt, hoe gemakkelijker herinneringen kunnen worden opgehaald en gereproduceerd. Niettemin kan tot op zekere hoogte ook een interessante film worden gemaakt van iemand met een matig functionerend geheugen, omdat het niet per definitie om het feitenrelaas gaat maar ook om het beeld van wie de hoofdpersoon qua persoon is en hoe hij terugkijkt op zijn leven.

Een afgemonteerde film geproduceerd door een professionele cameraman kost standaard € 1.679,00 Iemand die bijzondere extra’s wil krijgt vooraf te horen wat de meerkosten daarvoor zijn. De prijzen zijn terug te vinden in de prijzentabel op de website.

Een biografische film mag kwalitatief goed genoemd worden als zowel de beeld- en geluidskwaliteit op een hoog niveau zit, als de aantrekkelijkheid van de inhoud die te zien is. Wat het aantrekkelijk maakt is van persoon tot persoon anders; voor de een gaat het erom dat de feitelijkheden in een mensenleven correct worden weergegeven, voor een ander moeten de emoties eruit springen en weer een ander vind de afwisseling in de inhoud van belang.

Voor een groot deel is dat de professionaliteit van de interviewer. Die zorgt er voor dat de hoofdpersoon zich op zijn gemak voelt en zich uitgenodigd voelt om te vertellen wat verteld moet worden. Daarnaast is de kwaliteit van beeld en geluid een belangrijke voorwaarde. Het gemonteerde eindproduct moet voldoen aan de wensen die vooraf zijn doorgesproken.

De standaard duur voor een biografische film hebben wij gesteld op 45 minuten. Deze lengte levert gemiddeld gezien een ideale spanningsboog op. Iedere klant kan daar op eigen verzoek van afwijken, zowel korter als langer. De minimale duur is 10 minuten

Na de accordering van de opdracht wordt een voorbereidend gesprek gehouden. De input daaruit dient voor het script. Er wordt een afspraak gemaakt voor de videoshoot/interview. De beelden die geschoten worden tijdens het interview worden gemonteerd tot een preview. De klant kan daar nog commentaar opleveren. Daarna wordt de film in een definitieve versie opgeleverd door verzending van een USB stick en/of het zenden van een URL.

Het filmmateriaal dat niet wordt gebruikt wordt nog twee maanden bewaard en staat ter beschikking voor de klant.

Er is geen specifieke leeftijd gesteld maar de praktijk wijst uit dat mensen kort na hun pensioen de meeste belangstelling hebben om een biografische film te laten maken.

In de intake wordt in grote lijnen bepaald welke aspecten uit hun levensverhaal worden geïntegreerd in de film. De klant heeft 100% inspraak, niettemin hebben wij als filmmaker een bepaalde werkmethode en structuur om te kunnen voldoen aan de eisen van een kwaliteitsfilm. De structuur biedt genoeg ruimte voor flexibiliteit om aan nagenoeg iedere wens van een klant te kunnen voldoen.

Producenten van biografische films vallen in de categorie vrije beroepen, dus Iedereen kan zich biografische filmmaker noemen. Dat betekent dus niet automatisch dat de klant een volwaardige en kwalitatief hoogstaande producent treft. Selectiecriteria zijn: een klik tussen u en de interviewer, zijn deskundigheid op gebied van filmproductie, zijn biografische kennis (het vermogen om een goedlopende verhaallijn tot stand te brengen), de prijs/kwaliteit verhouding, spreekt het gemaakte werk in de portfolio van de producent u aan?

Er wordt gefilmd op een door de klant bepaalde locatie. Meestal is dat in diens huiskamer. Soms wordt gekozen voor een studioruimte, of een speciale exotische ruimte zoals een kasteel, museum of bijzonder monumentaal pand. Er kan ook buiten worden gefilmd bijvoorbeeld tijdens een wandeling in een naburig park.

Een biografische film is geslaagd als deze voldoet aan de verwachtingen van de klant en als deze er tevreden over is. Tevreden over de voorbereiding, het proces en het eindresultaat: de film. Vooraf worden die wensen geïnventariseerd. De beeld- en geluidskwaliteit moeten onberispelijk zijn.

In veel gevallen kunnen er drone opnames worden gemaakt, daar staat een kleine meerprijs tegenover. Er moet voor het gebied wel toestemming zijn van de Rijksluchtvaartdienst.

In de biografische film worden selecties gemaakt van episodes uit iemands leven. De vroege jeugd is vrijwel altijd een standaard onderdeel. Daarnaast krijgen specifieke levensdomeinen in het leven van de hoofdpersoon veel aandacht. Voorbeelden zijn: familie, geloof, maatschappelijke ontwikkeling, reizen en avontuur, loopbaan, kernwaarden, natuur, cultuur en geld.

De films worden door ons in 4k beeldkwaliteit geleverd.

Het script Is een schematische weergave van onderwerpen die gepland staan voor het interview. Dit wordt in nauwe samenspraak met de klant door DeFilmVanJeLeven gemaakt. De basis daarvoor ligt in het voorbereidend gesprek.

Op onze website vindt u een overzicht van de bij DeFilmVanJeLeven betrokken interviewers. Ook hun profiel en specialiteit staan daarbij. Bij DeFilmVaJeLeven kunt u rekenen op goed opgeleide biografisch interviewers, ieder met een eigen stijl.

Identiteit is de optelsom van alle eigenschappen en gedrag die een specifiek persoon kenmerkt. U kunt daarbij denken aan iemands karakter, drijfveren en temperament; die bepalen in hoge mate het doen en laten en daarmee ook het beeld wat de persoon oproept voor zowel zichzelf als voor anderen. Het zelfbeeld van de persoon is sterk bepalend voor hoe de identiteit ervaren en gepercipieerd wordt. In een biografische film krijgen de identiteit en iemands authenticiteit veel aandacht

Ja u kunt zoveel mensen als u wilt betrekken in de biografische film, maar ons advies is wel om dit beperkt te houden tot de groep mensen die echt iets kunnen bijdragen aan de levensbeschrijving van degene om wie het gaat. De wens van de hoofdpersoon met betrekking tot het aantal betrokkenen staat hierbij altijd centraal. Eventueel kan ook gekozen worden om twee personen als hoofdpersoon te betitelen en centraal te stellen in de biografische film, bijvoorbeeld als de biografie gehouden wordt voor een huwelijksjubileum.

U kunt zich het beste voorbereiden om in een ontspannen sfeer te mijmeren over wat het leven voor u betekent en hoe u daarop terugkijkt. Bijvoorbeeld tijdens een wandeling in het park of bos. Daarna werkt u die gedachtes uit in aantekeningen. U zoekt er fotoboeken bij of voorwerpen die gerelateerd zijn aan gebeurtenissen, omstandigheden of bezoeken. Ook het maken van een genogram, een schematische voorstelling van uw familie structuur, is wenselijk. U rangschikt de aantekeningen in vier categorieën: hoog, midden en lage prioriteit. De vierde categorie omvat gebeurtenissen, feiten of omstandigheden die u per se niet wilt laten opnemen in uw biografische film. Verder kunt u zich laten adviseren door de interviewer, zowel in het voorbereidend gesprek als tijdens het officiële interview.

De film wordt op een USB stick naar u toegezonden en zo u wilt kan het ook per URL via de mail worden verzonden, of via een downloadlink uit onze Google Drive.

De privacy is geborgd via ons privacyreglement. De filmrechten zijn na voldoening van onze opdracht 100% van u. Ook de niet gemonteerde ruwe filmbeelden dragen we desgewenst aan u over.

Ja, als klant krijgt u altijd een voorbeschouwing te zien, dat noemen wij de preview. Eventuele opmerkingen of kleine suggesties die u daarover heeft worden vervolgens aangepast. Dit onder voorbehoud dat deze niet van substantiële aard zijn.

Ja. De mogelijkheid om muziek toe te voegen aan uw biografische film bestaat. U kunt daarbij uw voorkeuren aangeven. Houd daarbij wel rekening met auteursrechten. Zodra daar sprake van is kan de film niet zondermeer op internet worden getoond via kanalen als YouTube en blijft dus beperkt tot gebruik in huiselijke kring. In 99,9% van de gevallen zijn biografische film bedoeld voor beperkt gebruik in huiselijke kring dus dat levert zelden problemen op.

De enige echte zekerheid in het leven: we gaan ooit een keer. Het antwoord op deze vraag: Ja zeker, heel goed zelfs. De biografische film is een prachtig medium om te tonen bij een uitvaartdienst. Dan gaat het vaak om korte fragmenten (5 – 10 minuten) waarin de hoofdpersoon terugblikt op het leven en dankbaarheid hardop uitspreekt voor datgene wat hem of haar is overkomen. Als u dit wenst houden we er rekening mee met de opname. Van de professionele uitvaartondernemer mag u verwachten dat deze het vertonen van dit soort films kan faciliteren

Ja zeker, heel goed zelfs. Mensen die een diagnose Alzheimer hebben en nog in het beginstadium verkeren zijn meestal nog goed in staat om belangrijke episodes uit hun leven te memoreren. Bovendien is het voor de familie mooi om de hoofdpersoon nog in een relatief goede staat van zijn te kunnen (terug)zien.

Een belangrijk voordeel van een biografische film is dat het levensverhaal van een specifiek persoon in digitale vorm kan worden doorgegeven aan het nageslacht. Deze persoon maakt zichzelf memorabel en verwerft een plekje in de eeuwigheid. Daarnaast is het voor de meeste mensen heel prettig om zoveel aandacht te krijgen voor hun levensloop. Het maken van een biografische film draagt zeer sterk bij aan het zelfbewustzijn en het besef dat iemands leven betekenisvol is (geweest). Het grootste verlangen van ieder mens is volgens vele leermeesters: het hebben van betekenis, de erkenning krijgen van een zekere grootheid. Een biografische film is het ultieme middel om die behoefte ingevuld te krijgen.

Ja de biografische film kan ondertiteld worden eventueel ook nog in een buitenlandse taal. Daar staat wel een meerprijs tegenover.

aarover is geen algemeen antwoord te geven. Dat hangt altijd af van de wens van de betrokkene. Wij kunnen ons voorstellen dat dit wel het moment is om nog werk te maken van de persoonlijke legacy. De biografische film is een uitermate adequaat medium om wensen, verklaringen, verhalen en alles wat er toe doet vast te leggen als herinnering voor dierbare toekomstig nabestaanden. Onze biografisch interviewers zijn in ieder geval toegerust op deze taak, met in het bijzonder Marianne Kerremans, omdat zij in haar professionele leven ook de rol van stervensbegeleider vervult.

Heel veel mensen dragen zware biografische ballast bij zich zonder dat ze goed weten welke delen daarvan, welke impact hebben. Dat komt omdat het grootste deel van die last verankerd ligt in het onderbewuste. Vanuit die plek kan het wel degelijk veel invloed hebben op het welzijn en levensgeluk van een persoon. Hoewel wij als biografisch interviewers niet pretenderen dat we counselors zijn merken wij dat het maken van een biografische film voor veel mensen verlichting brengt. Dat is als ‘bijkomstigheid’ natuurlijk een bijzonder groot voordeel.